نام: طاووس
طرح:
طراح:
متریال: سرمه
ابعاد:
تاریخ دوخت:
کد: